ONZE ROOTS

Onze gemeente is in ontwikkeling en kijkt vooruit. Toch vinden we het ook belangrijk zo nu en dan terug te blikken. We zijn blij met de fundamenten die in het verleden zijn gelegd door anderen.

Zo voelen we ons onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Een beweging die al 2000 jaren bestaat en Jezus erkent als de Zoon van God en de enige weg tot God de Vader en die zijn wortels heeft in het volk Israël. Ook zijn we een Baptistengemeente.

Huiskamer

Onze gemeente is in 1976 ontstaan vanuit de Baptistengemeente in Hoogeveen. Ongeveer 15 mensen uit Meppel en omgeving kwamen bij elkaar. Eerst in huiselijke kring en vanaf 1979 in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Meppel. Het aantal leden en bezoekers groeide gestaag.

Zelfstandig

Op 1 januari 1991 werd onze gemeente een zelfstandige kerk en er werd ook een eigen voorganger benoemd: Oscar Lohuis. Hij heeft de gemeente een aantal jaren gediend en mee helpen opbouwen. In deze tijd zijn we verhuisd naar het gebouw van het Drenthe College aan de Werkhorst te Meppel. Na een aantal jaren zonder eigen voorganger werd in 2002 Johan Drogt voorganger. Hij werd in oktober 2006 opgevolgd door Cees Hanemaaijer. In 2010 zijn we verhuisd naar het gebouw van CSG Dingstede. In 2016 is Cees opgevolgd door Joshi van Veen. Joshi heeft in februari 2018 afscheid genomen van onze gemeente. Hierna is Wieger Sikkema aangesteld als interim-voorganger. Sinds september 2019 is Johan Otten onze voorganger.

Lees voor de huidige bezetting: Onze mensen.

Een uitgebreide tijdlijn

1976

In het najaar van 1976 waren er ongeveer 15 broeders en zusters uit Meppel en omgeving die de Baptistengemeenten van Hoogeveen, Zwolle en Steenwijk bezochten. Deze groep mensen begonnen bij elkaar samen te komen met een frequentie van 1 keer per 14 dagen. Deze ontmoetingen werden gedragen door de Baptistengemeente in Hoogeveen. Deze avonden werden geleid door Ds. G. Brongers, predikant van de Baptistengemeente in Hoogeveen. Deze avonden leken sterk op Bijbelstudie – contactavonden. De deelnemers ervoeren deze avonden als gezegend en de onderlinge band werd versterkt.

1979

Deze avonden werden voortgezet tot een eerste officiële vergadering op 29 augustus 1979. Op deze vergadering sprak men de wens uit om een eredienst in Meppel te organiseren. Toen het besluit genomen werd was men blij om hiermee te mogen beginnen. Het was een geloofsstap waar veel gebed aan vooraf was gegaan. Daarbij ook nog de aantekening dat “Baptisten” voor Meppel totaal onbekend waren.

Een kerkgebouw werd gevonden, taken werden onderling verdeeld, advertenties werden geplaatst in de lokale krant. 

De eerste dienst werd gehouden op zondag 16 september 1979 om 19.00 in de oude Doopsgezinde kerk in Meppel. Voorganger van deze dienst was Ds. G. Brongers uit Hoogeveen en aan de dienst werd medewerking verleend door het gemengd koor uit Hoogeveen.

Na deze dienst werd de belangstelling en het bezoekersaantal steeds meer. Daarom werd besloten om iedere derde zondagavond van de maand een dienst te beleggen in Meppel. Intussen groeide ook het aantal bezoekers voor de contactavonden. Aangezien niet alle huiskamers hierop berekend zijn moest er gezocht worden naar een geschikte locatie. Deze werd gevonden bij de “Vrije Evangelische Gemeente” in Meppel. Hier werd ook het eerste gezamenlijke Kerstfeest gevierd op 23 december 1979.

1980

Dit alles leidde ertoe dat op 10 december 1980 een belangrijke beslissing werd genomen, namelijk de oprichting van de “Vereniging tot stichting van een Baptistengemeente in Meppel”. Als oudste voor deze vereniging in Meppel en vertegenwoordiging in de raad van Hoogeveen werd br. H. Veerman gekozen en ingezegend.

Verder werd besloten om over te gaan tot het houden van 2 diensten per maand, in plaats van 1 keer per maand. Na veel gebed werd een volgende stap in het geloof gezet. In overleg met de raad van de Baptistengemeente in Hoogeveen werd het besluit genomen om iedere zondag 2 diensten te houden in Meppel. Hiervoor moest uitgeweken worden naar een ander gebouw. Een (dependance) gebouw werd gevonden, namelijk de Pedagogische Academie in Meppel.

1984

De verhuizing naar de Pedagogische Academie in Meppel gaf grote mogelijkheden. Naast de diensten kon men nu ook crèche, zondagsschool, jeugd, zusterkring, koor en vergaderingen organiseren. Deze geloofsstap werd gezet op 8 april 1984. De gemeente groeide langzaam naar 30 leden en circa 50 gasten die de dienst bezochten. Naast Ds. G. Brongers werd voor stage br. S. van de Maas aangetrokken voor het pastorale werk in Meppel.

1986

Na ongeveer 4 jaar ging br. van de Maas naar Zwitserland, om daar te werken als docent aan een Bijbelschool. In 1986 werd Ds. G. Goessens bevestigd als voorganger in Hoogeveen/Meppel. Na een aantal jaren werd de dependance van de Pedagogische Academie afgebroken voor nieuwbouw en moest weer worden uitgezien naar een andere locatie. Deze werd gevonden in de nieuw gebouwde Doopsgezinde Kerk. Ook hier zijn een aantal jaren doorgebracht.

1990

Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1990. In dit jaar werd een volgende stap gezet om te komen tot een zelfstandige gemeente in Meppel en daarmee geen wijkgemeente meer te zijn van de gemeente in Hoogeveen. De besprekingen werden eind 1990 afgerond met een wederzijds goed vinden. 

1991

In goede harmonie werd besloten om per 1 januari 1991 een zelfstandige gemeente te zijn. De “Vereniging tot stichting van een Baptistengemeente te Meppel” werd opgeheven. De nieuwe naam voor de gemeente werd “Baptistengemeente Meppel”. Er werd gekozen voor een Vrije Baptistengemeente, maar met een open venster en een open deur naar de Unie gemeenten toe. Een goede samenwerking stond voorop. Dit werd door de gemeente in Hoogeveen en de Unie als een goed besluit ervaren en gerespecteerd. In deze periode kreeg Ds. G. Goessens een beroep en deze heeft hij aangenomen. De nieuw te beroepen voorganger werd Oscar Lohuis uit Drachten in 1995.

Inmiddels werd er weer verhuisd naar een andere locatie, omdat de Doopsgezinde kerk alweer te klein was. De nieuwe locatie werd het Drenthe College aan de Werkhorst in Meppel. Oscar Lohuis kreeg een beroep en nam deze aan, dit leidde tot zijn vertrek in april 2001.  

Drenthe College

2001

Een nieuwe voorganger werd gevonden in de persoon van Johan Drogt uit Drachten. Na een aantal jaren is Johan Drogt verhuist naar Duitsland voor gemeentewerk aldaar. Hiervoor in de plaats werd een beroep uitgebracht op Cees Hanemaayer en werd deze door hem aanvaard. Op dat moment bestond de gemeente uit 150 leden en bezochten daarnaast circa 50 gasten de samenkomsten op zondag.

2010

In 2010 is de gemeente uitgeweken naar CSG Dingstede, waar tot op heden de diensten gehouden worden. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van het gebouw van de Vergadering der Gelovigen in Meppel en ‘Het Achterhuis’. In dit laatste gebouw komt de jeugd samen, oefent de band, vergadert de raad en bevindt zich de flexibele werkplek van voorganger, jeugdwerker, kinderwerk en zorgwerkers.

2016

Cees Hanemaayer werd beroepen door de Baptistengemeente Enkhuizen en dit leidde in 2016 tot het beroep van Joshi van Veen die dit beroep aanvaarde en in mei 2016 werd bevestigd.

2018

Joshi van Veen diende de gemeente tot en met 2018. Opvolging werd gevonden in Wieger Sikkema die als interim-voorganger de gemeente leidde door een bezinningsproces.

2019

In 2019 werd Johan Otten beroepen, bevestigd en is hij tot op heden onze voorganger. In 2020 bestaat de gemeente uit zo’n 350 leden, 250 kinderen en bezoeken diverse gasten de gemeente.

2023

Tot en met 2023 maakte onze gemeente uit van de ABC-Gemeenten (voluit is de naam van dit kerkgenootschap: Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten). In de voorgaande jaren is er hard gewerkt aan een fusie tussen de twee Baptistische kerkgenootschappen van Nederland. 

In juni 2023 werd door de Unie van Baptistengemeentes en de ABC-gemeenten definitief voor de fusie van beide kerkgenootschappen gestemd. Vanaf dat moment zijn we dan ook onderdeel van de UNIE-ABC. Meer informatie over het kerkgenootschap is te vinden op www.unie-abc.nl.

Voorgangers van Baptistengemeente Meppel

VanTotVoorgangerGemeenteHerkomstVertrek
1976
1981Ds. G. BrongersHoogeveenLeeuwardenEmeritus
19801991Br. H. VeermanHoogeveen (oudste)
19841988Br. S. v.d. MaasMeppel / Hoogeveen stage / pastoraatKandidaatZwitserland
19861991Ds. G.J. GoessensMeppel/HoogeveenAlmelo
19952001Ds. O.G. LohuisMeppelKandidaatEmmeloord
20022006Ds. J. DrogtMeppelDuitsland
20062014Ds. C. HanemaayerMeppelMuntendamEnkhuizen
20162018Ds. J. van VeenMeppelKandidaatGoes
20182019Ds. W. SikkemaMeppel (interim)ApeldoornApeldoorn
2019hedenDs. G.E.J.H. OttenMeppelKandidaat
doopdienst-vishal-banik-JdMihDkP-vc-unsplash

Ontstaan Baptisme

Wil je meer te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van het Baptisme? Prof. Dr. Henk Bakker schreef over de geschiedenis van het Baptisme een uitgebreid artikel (pdf bestand).