ANBI verantwoording

1. Naam van het kerkgenootschap

Baptistengemeente Meppel

2. RSIN- of fiscaal nummer

RSIN-of fiscaal nummer: 806765434

3. Contactgegevens

Naam ANBI: Baptistengemeente Meppel
RSIN: 806765434
Website adres: www.baptistenmeppel.nl
E-mail: contact@baptistenmeppel.nl
Adres: Gerard Doustraat 13, 7944 HD Meppel
Postadres: Botter 3, 7944 RR Meppel
KvK: 75968312

4. Bestuur

De raad van de gemeente bestaat uit tenminste drie oudsten, die worden benoemd vanuit de leden, en diakenen.

5. Beleid

De (wijde) wereld in gaan om het evangelie te verkondigen aan alle mensen, te bidden en te werken tot eer van God.

Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Jezus Christus samenbinden door hen op hun getuigenis te dopen door onderdompeling en zó als leden op te nemen. De doopplechtigheid vindt een aantal keren per jaar plaats en ook 1x per jaar in de buitenlucht in de rivier “de Reest”.

Haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en hen aan te sporen tot en te sterken in een godvruchtige levenswandel.

Dit handen en voeten te geven door de zondagse eredienst en het geven van cursussen (Ministry, Gaven van de Geest).

Baptistengemeente Meppel is onderdeel van de geloofsgemeenschap van Unie-ABC gemeenten. Aan de basis van deze samenwerking ligt een verlangen om naar eenheid te streven en te zoeken naar overeenkomsten, in lijn met het Hogepriesterlijk gebed waarin de Here Jezus bidt voor eenheid onder zijn volgelingen, (Johannes 17).

Unie-ABC ondersteunt de gemeente door middel van de ANBI-groepsbeschikking.

6. Beloningsbeleid

De voorganger, een jeugdwerker, een kinderwerker en een zorgwerker zijn in loondienst van de gemeente.

Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis.

Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling

 • Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekendmaken
 • Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Christus samenbinden door hen op hun getuigenis te dopen door
  onderdompeling en zó als leden op te nemen.
 • God alle eer te geven; naar Gods Woord te leven; in liefde voor elkaar te zorgen; met al onze gaven
  en talenten te dienen.

8. Verslag van activiteiten

Om haar missie en visie vorm te geven kent de Baptistengemeente Meppel de volgende kernactiviteiten:

 • Zondagse diensten met prediking, aanbidding, gebed, doop, avondmaal en cursussen.
 • Huiskringen voor onderlinge zorg; delen en ontmoeting.
 • Jeugdavonden en evenementen voor jongeren, ­ zondagsschool voor kinderen.
 • Pastorale zorg.
 • Zending en het ondersteunen van zendelingen.
 • Diaconale hulp.
 • Bidstonden.

9. Financieel overzicht

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

De verwachte uitgaven (begroting) sluiten over het algemeen nauw aan bij de uitgaven in voorgaande jaren. Het werk van de raad en diverse commissies is door de jaren heen weinig veranderd. De werkzaamheden van de leden van de diverse organen en de verschillende activiteiten vinden plaats zoals hierboven staat bij 8. In het overzicht (bij 9) is e.e.a. financieel inzichtelijk.