ANBI verantwoording

1. Naam van het kerkgenootschap

Baptistengemeente Meppel

2. RSIN- of fiscaal nummer

RSIN-of fiiscaal nummer: 806765434

3. Contactgegevens

Naam ANBI: Baptistengemeente Meppel
RSIN: 806765434
Website adres: www.baptistenmeppel.nl
E-mail: contact@baptistenmeppel.nl
Adres: Gerard Doustraat 13, 7944 HD Meppel
Postadres: Torenvalk 14, 7943 SC Meppel

4. Bestuur

De raad van de gemeente bestaat uit tenminste drie oudsten, die worden benoemd vanuit de leden, en diakenen.

5. Beleid

De (wijde) wereld in gaan om het evangelie te verkondigen aan alle mensen, te bidden en te werken tot eer van God.

Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Jezus Christus samenbinden door hen op hun getuigenis te dopen door onderdompeling en zó als leden op te nemen. De doopplechtigheid vindt een aantal keren per jaar plaats en ook 1x per jaar in de buitenlucht in de rivier “de Reest”. 

Haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en hen aan te sporen tot en te sterken in een godvruchtige levenswandel.

Dit handen en voeten te geven door de zondagse eredienst en het geven van cursussen (Ministry, Gaven van de Geest). Zie ook www.abcgemeenten.nl/abc/anbi en www.abcgemeenten.nl/abc/missie

6. Beloningsbeleid

De voorganger, een jeugdwerker en een zorgwerker zijn in loondienst van de gemeente.

Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis.

Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling

 • Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekendmaken
 • Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Christus samenbinden door hen op hun getuigenis te dopen door
  onderdompeling en zó als leden op te nemen.
 • God alle eer te geven; naar Gods Woord te leven; in liefde voor elkaar te zorgen; met al onze gaven
  en talenten te dienen.

8. Verslag van activiteiten

Om haar missie en visie vorm te geven kent de Baptistengemeente Meppel de volgende kernactiviteiten:

 • Zondagse diensten met prediking, aanbidding, gebed, doop, avondmaal en cursussen.
 • Huiskringen voor onderlinge zorg; delen en ontmoeting.
 • Jeugdavonden en evenementen voor jongeren, ­ zondagsschool voor kinderen (b.v. Zilverster).
 • Pastorale zorg.
 • Zending en het ondersteunen van zendelingen.
 • Diaconale hulp.
 • Bidstonden.

 

9. Financieel overzicht

Staat van baten en lasten 2018 – 2019

Baten

begroot 2019/2020

werkelijk 2018/2019

begroot 2018/2019

werkelijk 2017/2018

     

kerkelijke bijdragen

130.500

132.762

115.000

114.431

     

gemeente collectes

11.000

11.021

11.500

10.783

     

geoormerkte collectes/giften

rente spaarrekening

22.500
10

22.379
6

17.800
50

19.059
48

     

Totaal

164.010

166.168

144.350

144.321

     

 

Lasten

             

geoormerkte collectes/giften
Ambtskosten

22.500
69.000

22.379
74.745

17.800
77.000

19.059
82.684

     
Missionaire kosten

9.400

7.150

6.825

4.780

     

Gastsprekers

3.750

4.795

2.500

2.353

     

Huur gebouwen

18.700

16.758

17.000

16.375

     

Bijdrage ABC Gemeenten

3.500

3.554

2.900

2.650

     

Activiteiten en commissies

23.835

19.585

25.630

18.511

     

Afschrijvingen

2.730

3.150

3.150

3.279

     

Overige kosten

4.595

4.248

4.700

6.100

     
Totaal 158.010 156.364 157.505 155.791      
               
Resultaat +6.000 +9.804 -13.155 -11.470      
               
               
               

Met ingang van 1 januari 2017 is het boekjaar gewijzigd van kalenderjaar in de periode 1 juli t/m 30 juni. Daarom omvat het boekjaar 2017 eenmalig een periode van een half jaar.

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

De verwachte uitgaven (begroting) sluiten over het algemeen nauw aan bij de uitgaven in voorgaande jaren. Het werk van de raad en diverse commissies is door de jaren heen weinig veranderd. De werkzaamheden van de leden van de diverse organen en de verschillende activiteiten vinden plaats zoals hierboven staat bij 8. In het overzicht (bij 9) is e.e.a. financieel inzichtelijk.

Kerkdiensten

Elke zondag
10:00 – 11:30 uur
Baby- en kinderopvang aanwezig 

Locatie

CSG Dingstede
Gerard Doustraat 13, Meppel
7944 HD Meppel

Cookies en privacy