ANBI verantwoording

1. Naam van het kerkgenootschap

Baptistengemeente Meppel

2. RSIN- of fiscaal nummer

RSIN-of fiiscaal nummer: 806765434

3. Contactgegevens

Naam ANBI: Baptistengemeente Meppel
RSIN: 806765434
Website adres: www.baptistenmeppel.nl
E-mail: contact@baptistenmeppel.nl
Adres: Gerard Doustraat 13, 7944 HD Meppel
Postadres: Torenvalk 14, 7943 SC Meppel

4. Bestuur

De raad van de gemeente bestaat uit tenminste drie oudsten, die worden benoemd vanuit de leden, en diakenen.

5. Beleid

De (wijde) wereld in gaan om het evangelie te verkondigen aan alle mensen, te bidden en te werken tot eer van God.

Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Jezus Christus samenbinden door hen op hun getuigenis te dopen door onderdompeling en zó als leden op te nemen. De doopplechtigheid vindt een aantal keren per jaar plaats en ook 1x per jaar in de buitenlucht in de rivier “de Reest”. 

Haar leden op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde en hen aan te sporen tot en te sterken in een godvruchtige levenswandel.

Dit handen en voeten te geven door de zondagse eredienst en het geven van cursussen (Ministry, Gaven van de Geest). Zie ook www.abcgemeenten.nl/abc/anbi en www.abcgemeenten.nl/abc/missie

6. Beloningsbeleid

De voorganger, een jeugdwerker en een zorgwerker zijn in loondienst van de gemeente.

Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis.

Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling

 • Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekendmaken
 • Naar Bijbelse waarden de gelovigen in Christus samenbinden door hen op hun getuigenis te dopen door
  onderdompeling en zó als leden op te nemen.
 • God alle eer te geven; naar Gods Woord te leven; in liefde voor elkaar te zorgen; met al onze gaven
  en talenten te dienen.

8. Verslag van activiteiten

Om haar missie en visie vorm te geven kent de Baptistengemeente Meppel de volgende kernactiviteiten:

 • Zondagse diensten met prediking, aanbidding, gebed, doop, avondmaal en cursussen.
 • Huiskringen voor onderlinge zorg; delen en ontmoeting.
 • Jeugdavonden en evenementen voor jongeren, ­ zondagsschool voor kinderen (b.v. Zilverster).
 • Pastorale zorg.
 • Zending en het ondersteunen van zendelingen.
 • Diaconale hulp.
 • Bidstonden.

 

9. Financieel overzicht

Staat van baten en lasten 2017 – 2018

Baten

begroot 2018/2019

werkelijk 2017/2018

begroot 2017/2018

werkelijk 1e helft 2017

   

kerkelijke bijdragen

115.000

114.431

127.486

59.582

   

gemeente collectes

11.500

10.783

12.800

5.520

   

rente spaarrekening

50

48

200

82

   

Totaal

126.550

125.262

140.486

65.184

   

 

Lasten

       

Ambtskosten

77.000

82.684

84.000

41.740.

   
Missionaire kosten

6.825

4.780

5.200

2.100

   

Gastsprekers

2.500

2.353

2.500

1.238

   

Huur gebouwen / kantoor

17.000

16.375

14.500

8.960

   

Bijdrage ABC Gemeenten

2.900

2.650

2.600

1.300

   

Activiteiten en commissies

25.630

18.511

23.750

10.302

   

Afschrijvingen

3.150

3.279

3.346

1.613

   

Overige kosten

4.700

6.100

4.500

2.440

   
Totaal139.705136.732140.48669.423   
        
Resultaat-13.155-11.4700-4.239   
        
        

 

   

 

   

Met ingang van 1 januari 2017 is het boekjaar gewijzigd van kalenderjaar in de periode 1 juli t/m 30 juni. Daarom omvat het boekjaar 2017 eenmalig een periode van een half jaar.

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

De verwachte uitgaven (begroting) sluiten over het algemeen nauw aan bij de uitgaven in voorgaande jaren. Het werk van de raad en diverse commissies is door de jaren heen weinig veranderd. De werkzaamheden van de leden van de diverse organen en de verschillende activiteiten vinden plaats zoals hierboven staat bij 8. In het overzicht (bij 9) is e.e.a. financieel inzichtelijk.

Kerkdiensten

Elke zondag
10:00 – 11:30 uur
Baby- en kinderopvang aanwezig 

Locatie

CSG Dingstede
Gerard Doustraat 13, Meppel
7944 HD Meppel

Cookies en privacy